Põhimäärus

§ 1. Üldsätted
 
1. Kiili Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Kiili Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus)
hallatav asutus, mille tegevuse eesmärk on elanikkonna kultuuriline teenindamine.
2. Rahvamaja ametlik nimetus on Kiili Rahvamaja.
3. Rahvamaja juriidiline aadress on: Nabala tee 12, Kiili alevik, Kiili vald, 75401 Harju
maakond.
4. Rahvamajal on Kiili valla eelarve koosseisus oma alaeelarve. Raamatupidamisarvestust
korraldab vallavalitsus.
5. Rahvamajal on oma sümboolika.
6. Rahvamaja põhimääruse kinnitab, teeb selles parandusi ja täiendusi Kiili Vallavolikogu
(edaspidi vallavolikogu).
7. Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest,
vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.
 
§ 2. Põhiülesanded
 
8. Rahvamaja põhiülesanded on:
8.1. rahva- ja rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine;
8.2. kohaliku seltsielu edendamine;
8.3. isetegevus- ja huvialaringide töö korraldamine;
8.4. harrastuskollektiivide tegevuse ja üritustest osavõtu koordineerimine;
8.5. täiskasvanute, noorte ja laste kultuurilis-meelelahutusliku vaba aja tegevuse
korraldamine, selleks vastavate tingimuste loomine ja ürituste organiseerimine;
8.6. rahvapidude, kultuuriürituste ja valla suurürituste korraldamine;
8.7. professionaalse kunsti (teater, muusika, näitused jne) vahendamine;
8.8. koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega, asutuste ja ettevõtetega;
8.9. rahvamaja tegevuse kajastamine valla veebileheküljel;
8.10. oma ruumide ja territooriumi korrashoid;
8.11. muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.
 
§ 3. Õigused ja kohustused
 
9. Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
9.1. sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning teha muid tehinguid oma
pädevuse piirides ja vastavalt seadustele;
9.2. vallata ja kasutada rahvamaja valduses olevat vallavara vastavalt vallavara valdamise,
kasutamise ja käsutamise korrale tagades selle säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise
kasutamise;
9.3. osutada kultuurialaseid tasulisi teenuseid;
9.4. üürida soovijatele välja ruume, inventari, valgus- ja helitehnikat vastavalt vallavalitsuse
poolt kehtestatud hindadele;
9.5. võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt, korraldada tuluõhtuid
ja korjandusi sihtotstarbeliseks kasutuseks;
9.6. saada vallavolikogult ja -valitsuselt tööks vajalikku teavet;
9.7. osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
9.8. teha ettepanekuid vallavolikogule, -valitsusele ja -volikogu komisjonidele kultuuritöö
küsimustes;
9.9. anda hinnanguid kultuuritöö valdkonnas;
9.10. anda meediale oma tegutsemisega seonduvat infot;
9.11. sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.
 
§ 4. Juhtimine
 
10. Rahvamaja tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus
vallavanema ettepanekul. Töölepingu rahvamaja juhatajaga sõlmib ja lõpetab vallavanem
vallavalitsuse korralduse alusel.
11. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi.
12. Rahvamaja juhataja:
12.1. juhib rahvamaja tegevust ja vastutab rahvamajale pandud ülesannete täitmise eest;
12.2. esindab rahvamaja suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
12.3. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid rahvamaja personaliga, koostab ametijuhendid;
12.4. määrab rahvamaja töötajate ametipalgad vastavalt rahvamaja alaeelarvele;
12.5. koostab rahvamaja alaeelarve vastavalt Kiili valla eelarve koostamise, vastuvõtmise,
täitmise ja muutmise korrale (KO 2001, 57, 1094);
12.6. vastutab alaeelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
12.7. taotleb sihtasutustelt, sihtkapitalidelt jt täiendavaid rahalisi vahendeid ürituste
korraldamiseks, inventari ja töövahendite muretsemiseks;
12.8. korraldab eelarve piires ruumide majandamist;
12.9. korraldab vallavara valdamist ja kasutamist vastavalt vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale;
12.10. annab rendile rahvamaja ruume ja vara;
12.11. esitab vallavalitsusele ettepaneku teenuste (ruumide ja inventari laenutus jms) eest
võetava tasu suuruse kinnitamiseks;
12.12. korraldab vajalike statistiliste jm aruannete koostamise ja esitamise, sh
Kultuuriministeeriumile, programmidele, fondidele, sponsoritele jt aruandeid nende poolt
finantseeritud projektide kohta;
12.13. teeb vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse
arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
12.14. osaleb valla arengukava väljatöötamisel, muutmisel ja täiendamisel;
12.15. koostab rahvamaja tööplaani järgnevaks hooajaks ja esitab selle kooskõlastamiseks
vallavalitsusele.
13. Rahvamaja juhatajal on õigus:
13.1. sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
13.2. anda rahvamaja sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
13.3. määrata personali koosseis vastavalt kinnitatud alaeelarvele;
13.4. saada oma tööks vajalikku informatsiooni vallavolikogult ja -valitsuselt;
13.5. saada tööks vajalikku täienduskoolitust rahvamaja eelarves personali
täienduskoolituseks ette nähtud summade ulatuses;
13.6. anda täitmiseks kohustuslikke korraldusi rahvamajas viibivatele isikutele;
13.7. teha vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid:
13.7.1. kultuuritöö korraldamise üldküsimustes;
13.7.2. rahvamajaga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
13.7.3. täiskasvanute, noorte ja laste vaba aja veetmise korraldamiseks ning vastavate
tingimuste loomiseks;
13.7.4. muudes kultuuriga seotud küsimustes.
 
§ 5. Vara ja vahendid
 
14. Rahvamaja vara ja vahendid moodustuvad vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja
kasutusse antud põhi- ja väikevahenditest, mis on talle antud või omandatud rahvamaja
tegevuse käigus.
15. Rahvamaja finantseeritakse Kiili valla eelarve ja teiste asjast huvitatud isikute
vahenditega. Rahvamaja alaeelarve kinnitab vallavolikogu ja selle täitmist kontrollib
vallavalitsus.
16. Rahvamaja võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide,
sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, ringide osalustasudest, õppemaksudest,
tasulistest üritustest ja teenustest, oksjonitest jm tuludest.
17. Rahvamaja rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse arendamiseks ning
majandusliku olukorra parandamiseks.
18. Rahvamaja varade inventeerimist korraldab vallavalitsus.

 

§ 6. Aruandlus ja kontroll

 

19. Rahvamaja on aruandekohustuslik vallavolikogu ja vallavalitsuse ees.
20. Rahvamaja raamatupidamist teostatakse Eesti Vabariigi ja Kiili valla õigusaktidega
kehtestatud korras.
 
§ 7. Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine
 
21. Rahvamaja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.
Kinnitatud Kiili Vallavolikogu
13.11.2001a määrusega nr 18
 
 

Kiili Rahvamaja põhimäärus pdf.